Projekty

Wykaz osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych 

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora (2007-2012)

  • Terroryzm – jego geneza, realia współczesne, perspektywy, W. Grabowski, A. Krawczyk (red.), Warszawa 2008.

Wspólnie z dr Adamem Krawczykiem z Uniwersytetu Śląskiego byłem wykonawcą projektu unijnego „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” uzyskanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W jego ramach opracowaliśmy skrypt pt. Terroryzm – jego geneza, realia współczesne, perspektywy dla uczestników kursu Studium Prawa Europejskiego.

  • Grabowski, Islam a decyzje polityczne i militarne, w: Spotykając innego. Polacy w Afganistanie. Stereotypy islamu i jego wyznawców w świadomości żołnierzy zawodowych. Diagnoza i koncepcja oddziaływań w kierunku ich zmiany, J. Kojkoł, M. Malinowski (red.), Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 2011, s. 27-42.

Udział w projekcie unijnym (w roli wykonawcy) realizowanym przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni na temat stereotypów w kulturze islamu.

Okres po uzyskaniu stopnia doktora (2012-2020)

  • Projekt w ramach programu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO): „Nauka na rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa” (Science for Peace and Security). Projekt zakładał realizację warsztatów (Advanced Research Workshop, ARW): The Perseverance of Terrorism: Focus on Leaders, które odbyły się w Belgradzie w dniach 24-26 kwietnia 2013 r. Jako wykonawca projektu pełniłem rolę dyskutanta Joasa Wagemakera (Radboud University Nijmegen, the Netherlands) „Religious authority as a source of leadership in Jordanian Salafi networks”. Owocem udziału w warsztatach była publikacja: W. Grabowski, Targeting terrorist leaders, „The Polish Quarterly of International Affairs” 2013, Vol 22, No 12, ss. 28-33.
  • Projekt Nadbałtyckiego Centrum Kultury i Europejskiego Centrum Solidarności w ramach 8 Festiwalu Kultur Świata „Okno na Świat” poświęconego „Sztuce dla demokratycznej (R)ewolucji” (2013). Projekt obejmował konferencje, wystawy, warsztaty i koncerty, i finansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednym z istotniejszych zadań, jakie zrealizowałem w ramach tego projektu, była organizacja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Spotkania ze światem – Arabski Impuls”, która odbyła się w dniach 6-8 listopada 2013 r. Celem konferencji było pokazanie, jak sztuka może zostać użyta jako narzędzie zmiany, rozwoju i ewolucji w kontekście przemian zachodzących w świecie arabskim
  • Projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zatytułowany „Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową” realizowany przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (2016). W ramach projektu odbyłem cykl wykładów na Uniwersytecie Jawaharlal Nehru w New Delhi, poświęconych problematyce polskiej transformacji systemowej i polityce zagranicznej Polski (Poland’s model of transformation: Implications for New Foreign Policy of Poland). Ponadto, wziąłem udział w seminarium pt. Central Europe in the Globalized World, zorganizowanym przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Studiów Europejskich przy Szkole Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Jawaharlal Nehru podczas którego przedstawiłem analizę stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 r. (International relations in the Central and Eastern Europe – reassessment and its implications). Wzięli w nim udział m.in. Tomasz Łukaszuk, Ambasador Polski w Indiach, Roland Chojnacki, dyrektor Instytutu Polskiego w New Delhi oraz badacze z Uniwersytetu Jawaharlal Nehru i Uniwersytetu Warszawskiego. Owocem wyjazdu była publikacja w wydawanym przez prestiżowe wydawnictwo SAGE Publications czasopiśmie naukowym „International Studies” pt. Sectarianism as a factor shaping Persian Gulf security.
  • Ministerialny grant dla Wybitnych Młodych Naukowców (2008-2017) realizowany w ramach Uniwersytetu Gdańskiego. Jako kierownik grantu, w pierwszym etapie przed uzyskaniem stopnia doktora, wyjeżdżałem na konferencje naukowe w kraju i zagranicą, zakupiłem publikacje zagraniczne oraz tłumaczyłem z języka arabskiego dokumenty do rozprawy doktorskiej. W drugim etapie, po uzyskaniu stopnia doktora, odbyłem wyjazdy badawcze do Kataru (9-29 września 2014 r.), Arabii Saudyjskiej (3-13 września 2015) i Iranu (23 września – 4 października 2016 r.) gdzie przeprowadziłem szereg spotkań i wywiadów z naukowcami oraz członkami Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki, zajęć ze studentami, kwerend bibliotecznych, a także brałem udział w konferencjach i sympozjach naukowych, komentowałem wydarzenia polityczne w lokalnych mediach (m.in. wywiad dla irańskiej Mahr News Agency zatytułowany Iran becoming regional power). Jednym ze skutków wyjazdów było podpisanie Porozumienia o Wzajemnym Zrozumieniu (Memorandum of Understanding) między Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Allameh Tabataba’i w Teheranie (27 października 2016 r.). Oprócz wyjazdów do państw Bliskiego Wschodu odbyłem kwerendy biblioteczne w School of Oriental and African Studies (SOAS) w Londynie oraz na Uniwersytecie w Cambridge (2013). Wziąłem także udział w konferencjach naukowych w Europie m.in. w Anglii (2016-2017), Szkocji (2017), Republice Federalnej Niemiec (2017) w wyniku których opublikowałem prace naukowe w takich wydawnictwach jak Cambridge Scholars Publishing.

company