Publikacje

Indeks cytowań

Profil na portalu academia.edu z dostępnymi pracami do pobrania

 1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych:
 • Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 186.
 • Współpraca regionalna państw autorytarnych: studium przypadku państw arabskich na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
 1. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych:

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora (2007-2012)

 • Grabowski, Emancypacja kobiet w sferze działań terrorystycznych, w: Oblicza współczesnego terroryzmu, K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Toruń 2006, s. 115-123.
 • Grabowski, Terroryzm czy polityka? Transformacja Hamasu po wyborach parlamentarnych 2006 roku, w: Czy zmierzch terroryzmu. Case studies i wnioski dla Polski, R. Borkowski (red.), Oświęcim 2008, s. 111-124.
 • Grabowski, Wahhabism in modern Saudi Arabia w: Middle East in the contemporary world, M. Bouchal, D. Krizek, Z. Schmergl (red.), Pilzno 2008, s. 51-60.
 • Grabowski, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Between violence and terrorism, w: Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, M. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Gdańsk 2009, s. 369-377.
 • Grabowski, “Wielki szatan” w fundamentalistycznej wizji Iranu, w: Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi. J. Malinowskiemu, R. Ożarowski, P. Czachorowski (red.), Gdańsk 2009, s. 198-209.
 • Grabowski, Hamas-Fatah. Nowa rzeczywistość powyborcza, w: Palestyna. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, I. Kończak, M. Woźniak (red.), Łódź 2009, s. 50-62.
 • Grabowski, Shia-wahhabi confrontation in the Middle East, w: Change and stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa, K. Kościelniak (red.), Kraków 2010, s. 201-212.
 • Grabowski, Islam a decyzje polityczne i militarne, w: Spotykając innego. Polacy w Afganistanie, J. Kojkoł, M. Malinowski (red.), Warszawa 2011, s. 27-42.

Okres po uzyskaniu stopnia doktora (2012-2020)

 • Grabowski, Analiza terroryzmu przez pryzmat poziomów analizy, w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Warszawa 2013, s. 359-372.
 • Grabowski, Regionalizm w teorii realizmu. Casus Zatoki Perskiej, w: Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzyanrodowych. Założenia i zastosowania badawcze, E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Warszawa 2014, s. 265-279.
 • Grabowski, “Wojna z terroryzmem” wojną o pokój, w: Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, W. Lizak, A. Solarz (red.), Warszawa 2014, s.66-78.
 • Grabowski, Zatoka Perska – regionalizm in statu nascendi, w: Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej, J. Poniedziałek (red.), Olsztyn 2015, s. 59-72.
 • Grabowski, Tożsamość Zatoki Perskiej, w: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski (red.), Warszawa 2015, s. 427-442.
 • Grabowski, The role of the Gulf Cooperation Council (GCC) in the (de)stabilization of Yemen, w: Arab and Muslim world in International Relations, W. Grabowski, R. Ożarowski (red.), Warszawa 2016, p. 127-142.
 • Grabowski, Liberalne ujęcie współpracy i integracji w Zatoce Perskiej, w: Liberalizm i neoliberalizm w stosunkach międzynarodowych, E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2016, s. 229-243.
 • Grabowski, United States policy towards the Gulf Cooperation Council states w: Political dilemmas of the Arab and Muslim world, R. Ożarowski, W. Grabowski, Warszawa 2017, s. 127-142.
 • Grabowski, Military Cooperation in the Gulf Cooperation Council, w: Security and insecurity in the Middle East, I. El-Anis, N. Underhill, S. Joharchi (red.), Cambridge 2018, s. 77-92.
 • Grabowski, The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: A Study of Arab Regionalism and Integration, w: Application of International Relations Theories in Asia and Africa, M. Grabowski, T. Pugacewicz (red.), Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019, s. 205-218.
 1. Informacja o członkostwie w redakcjach naukowych monografii

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora (2007-2012)

 • Terroryzm na przełomie XX i XXI wieku, Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Okres po uzyskaniu stopnia doktora (2012-2020)

 • Arab and Muslim World in International Relations, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016.
 • Political Dilemmas of the Arab and Muslim World, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2017.
 1. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I.2).

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora (2007-2012)

 • Grabowski, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej w latach 2005-2006 (wybrane aspekty), „Politologia i Stosunki Międzynarodowe” 2007, Nr. 1, s. 57-68.
 • Grabowski, Bractwo Muzułmańskie na egipskiej scenie politycznej, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2007, Nr. 1-2, s. 103-113.

Okres po uzyskaniu stopnia doktora (2012-2020)

 • Grabowski, Społeczeństwo obywatelskie w Egipcie in statu nascendi. Casus organizacji pozarządowych, “Olsztyńskie studia afrykanistyczne” 2012, Nr. 3, s. 75-90.
 • Grabowski, Targeting terrorist leaders: limits and opportunities, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2013, Vol. 1, s. 28-33.
 • Grabowski, Salafizm jordański jako przykład heterogeniczności fundamentalizmu muzułmańskiego, “Polityka Bezpieczeństwa” 2013, Nr. 1, s. 35-46.
 • Grabowski, Irak jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, “Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2013, Vol. 11, Nr. 1-2, s. 71-80.
 • Grabowski, Geopolityczna analiza potęgi w subregionie Zatoki Perskiej, „Przegląd Strategiczny” 2014, Nr. 7, s. 237-248.
 • Grabowski, Stosunki Iranu z państwami arabskimi Zatoki Perskiej, “Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2014, Nr. 3, s. 165-182.
 • Grabowski, Państwo Islamskie – aktor państwowy czy niepaństwowy?, „Rocznik Nauk Społecznych” 2016, Nr. 2 (8), s. 69-86.
 • Grabowski, The Muslim Brotherhood and the crisis in the GCC: roots, issues and implications, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, Nr. 2 (52), s. 355-365.
 • Grabowski, Sectarianism as a factor shaping Persian Gulf security, „International Studies” 2017, Vol. 52, No. 1-4, ss. 1-11.
 • Grabowski, A. Łukaszewicz, Modus Operandi of Qatar Resistance Policy Against ‘Anti-Terror Quartet’: Why Sanctions Have Failed?. „Politeja” 2020, Vol. 17, No. 1(64), s. 313-36.
 • Grabowski, A. Łukaszewicz, Crisis management in the era of global network. The case of Qatari responsive policy on the anti-terror quartet sanctions, „European Journal of Transformations Studies” 2020,
 • Grabowski, Application of the regional security complex theory for security analysis in the Persian Gulf, „Atheneum. Studia Politologiczne” 2020,

.

 

company